Výukové aplikace v rámci projektu „Hrátky s fyzikou“ umožňují simulaci vybraných dějů a jevů na PC s operačním systémem Windows 10 nebo Windows 11.
 

 
 
Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů těles v homogenním tíhovém poli: volný pád, svislý vrh, vodorovný vrh, případně šikmý vrh. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat až pět pohybů najednou. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci vrhů a pádů těles v odporujícím prostředí. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat až pět pohybů najednou. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci pohybu těles v centrálním gravitačním poli, kdy je tělesu udělena počáteční rychlost. V základní variantě volíme počáteční parametry pohybu (rychlost, elevační úhel a výšku) v centrálním gravitačním poli Země, v pokročilé variantě si můžeme centrální těleso nadefinovat sami, nebo využít přednastavených hodnot.
Více...
 
 
Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů na nakloněné rovině a dojezdu tělesa po vodorovné rovině navazující na konec nakloněné roviny. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat pohyb tělesa na nakloněné rovině. Pohyb můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulovat valivý pohyb po nakloněné rovině pro dutý válec (obruč), válec a kouli. U těles můžeme volit hmotnost a poloměr, u nakloněné roviny délku a sklon. Vykreslování lze kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, je možnost si je přehledně zobrazit v tabulce.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci srážek těles. V aplikaci lze zvolit typ srážky a následně sledovat trajektorie těles před srážkou a po srážce.
Více... 
 
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci skládání dvou a více kmitavých pohybů a zobrazuje kmitání, které vznikne složením zadaných kmitů. Při zadávání lze nastavit název kmitání, barvu, amplitudu, frekvenci a počáteční fázi. Kmitání je možné během simulace zneviditelnit a zase zobrazit. Simulaci můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty fyzikálních veličin, které si lze přehledně zobrazit v tabulce.
Více...
 
 
Tato aplikace umožňuje vykreslit časový průběh výsledného vlnění vzniklého interferencí dvou samostatných vlnění. Lze zadat parametry jednotlivých vlnění, směr a vzdálenost zdrojů obou interferujících vlnění. Výsledkem je jednak diagram výsledného vlnění, ale i zobrazení vlnění interferujících. Aplikace vykresluje výsledné vlnění jen v oblasti, kde se vlnění překrývají. Mimo tuto oblast vykresluje původní tvar skládaných vlnění.
Více...
 
 
Tato aplikace umožňuje vykreslit časový průběh stojatého vlnění, vzniklého interferencí přímého a odraženého vlnění na upevněném nebo volném konci. Uživatel může zadat způsob upevnění na bodové řady na levém nebo pravém konci a délku stojatého vlnění v násobcích vlnové délky. Aplikace vykresluje stojaté vlnění v oblasti, kde dojde k překrytí přímé a odražené vlny.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulovat skládání dvou navzájem kolmých kmitání a vytváření Lissajousových obrazců. U kmitání můžeme volit amplitudu, frekvenci i počáteční fázi. Vykreslování lze kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit.
Více...
 
 
Aplikace obsahuje počítačové simulace časového vývoje vlnoploch libovolného počátečního tvaru. Základní a pokročilá varianta využívají rozdílné algoritmy, oba však vycházejí z Huygensova principu. První varianta predikuje šíření vlny v homogenním prostředí, zatímco v druhé lze modelovat též situace, v nichž uživatel nakreslí neprostupnou překážku. Simulaci je možno využít například pro předpovídání tvaru vln na hladině vody.
Více...
 
 
Tato aplikace umožnuje vykreslit izotermický, izochorický, izobarický a adiabatický děj v ideálním plynu. Vykreslování se v základní úrovni děje za pomoci animací, které běží synchronizovaně s vykreslováním p-V diagramu. Animace je interaktivní a lze ji tedy zastavovat a spouštět, posunovat do kteréhokoliv místa, maximalizovat na celou obrazovku, promítat pomocí externího zobrazovacího zařízení, a také lze měnit poměr stran v závislosti na použitém PC.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci pohybů objektů s homogenním elektrickém poli v závislosti na směru intenzity pole a počáteční rychlosti těles. Zároveň je možné pohyby ovlivňovat volbou polarity a velikosti náboje a volbou velikosti hmotnosti těles. V některých částích aplikace lze sledovat pohyb obecného tělesa, jádro nebo elektronu. Zároveň je možné kombinovat vliv elektrického a tíhového pole, v pokročilé variantě lze simulovat pohyb těles ve dvou polích navzájem kolmých.
Více...
 
 
Tato aplikace umožňuje simulaci pohybů částic v homogenním magnetickém poli. Po zadání vstupních podmínek můžeme studovat pohyb zvolené částice. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty vybraných základních fyzikálních veličin, které pohyb popisují (rychlost a poloměr).
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci proudění ideální i skutečné kapaliny s využitím vykreslování proudnic. V aplikaci lze zvolit typ, tvar a parametry potrubí, rychlost proudící kapaliny ve vstupní části potrubí a tlak ve vstupní části potrubí.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci zobrazení odrazem na dutém či vypuklém zrcadle a lomem na spojce či rozptylce. V základní variantě volíme velikost předmětu a vzdálenost od zrcadla či čočky a zkoumáme vlastnosti obrazu včetně jeho výšky a vzdálenosti. V pokročilé variantě můžeme volit i ohniskovou vzdálenost kulového zrcadla nebo čočky. Volbu vstupních parametrů můžeme provést též tažením kurzoru.
Více...
 
 
Tato aplikace nám umožňuje simulaci radioaktivních rozpadů jader. V demu je možné sledovat popis typů rozpadů vždy s jedním konkrétním příkladem. V aplikaci po výběru daného nuklidu je možné sledovat průběh radioaktivního rozpad na grafu a dále je nasimulován průběh děje s využitím změny barvy rozpadlých jader. Aplikace dále umožňuje popis změn aktivity zářiče v závislosti na času.
Více...
 

 
Projekt Hrátky s fyzikou je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012381
 
Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
Jana Palacha 804
511 01 Turnov
tel.: 604 988 480
web: www.vctu.cz
email: info@vctu.cz
 
Partneři projektu
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace