Angličtina hrou - Žáci se specifickými poruchami učení

Jedná se o jazykový projekt pro žáky 4. a 5. tříd se specifickými vzdělávacími potřebami (SPU - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD…). Cílem je zlepšit praktické dovednosti v anglickém jazyce s využitím speciálně pedagogických metod a respektování individuálních potřeb jednotlivých dětí.

Základní používanou metodou je multisenzoriální přístup, který propojuje sluch, zrak, hmat a kinestetické vnímání a tak umožňuje žákovi využít pro vnímání informací ten kanál, který je nejvíce rozvinut. V aktivitách dětí se soustavně spojuje řeč, vnímání obrázků, předmětů, prožívání konkrétních situací. Učení je tedy ze strany žáka aktivní se zapojením co nejvíce smyslů.

Angličtina hrou je činnostně orientovaná, žáci znázorňují obsah slov pohybem, hrají divadlo, zpívají anglické písničky a znázorňují text pohybem, vytvářejí živé sochy ze svých spolužáku, píši slova a věty spolužákům na záda, skládají rozstříhané věty, stříhají věty nebo obkreslují slova, kreslí a hrají pohybové hry. Do výuky jsou zařazeny různé reedukační cvičení pro zlepšení zrakové percepce, sluchové percepce a paměti.

Výuka v rámci Aj hrou byla ukočena v lednu 2011