Zhodnocení projektu 5 P – Pět portfolií

  • Realizátor: Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
  • Realizace: březen – prosinec 2017
  • Forma: 5 profesně zaměřených vzdělávacích programů realizovaných formou workshopů
  • Cíl: podpora přírodovědně a technicky orientovaných žáků a studentů Libereckého kraje

V rámci T-Centra byl pracovníky Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. od března do prosince 2017 realizován projekt 5 P – Pět portfolií. Jeho cílem byl rozvoj kognitivně nadaných žáků základních a středních škol spojený s profesionální orientací. Chtěli jsme přiblížit základní portfolio kompetencí přírodovědce, technika, medika a architekta. Portfolio pro nerozhodnuté přiblížilo další moderní technické obory. Oficiálními partnery projektu byly firma TOPTEC, pracoviště Akademie věd České republiky, iQLandia Liberec a DP Work v Bakově nad Jizerou.

Projekt probíhal formou čtyřhodinových a pětihodinových workshopů. Celkem se zúčastnilo 42 studentů a žáků středních a základních škol z Libereckého kraje. Po úvodním seznámení s portfoliem kompetencí v jednotlivých oborech pracovali studenti a žáci pod vedením odborných lektorů na různých pracovištích a v laboratoři iQLandie v Liberci a seznamovali se s různými činnostmi, vytvářeli různé produkty nebo si ověřovali v praxi teoretické poznatky ze školy. Na závěr dostali studenti evaluační dotazník, z kterého vyplynulo, že byli s tematickými workshopy spokojeni a oceňovali především praktické činnosti, které měli možnost si vyzkoušet. Pouze studenti gymnázií uvedli, že je ve vyšší míře odbornosti omezovali žáci základních škol. Celý program byl zakončen schůzkou s lektory, na které jsme vyhodnotili náš program a vyměnili si zkušenosti.

Zakoupené pomůcky

5 3D per, Lego Mindstorms a tři doplňky, Roboties TXT Advanced a Controller, 15 hustoměrů, Fischer Preiss housenka, interaktivní robotická pomůcka Včelka, digitální mikroskopy a drobný spotřební materiál

Portfolio budoucího technika

Workshopy proběhly celkem šestkrát (celkem 25 hodin) v laboratořích střediska TOPTEC a lektorovali je Ing. Pavel Psota, Ph.D., RNDr. Žídek, Ph.D., RNDr. Horodyská, Ph.D., Ing. Matoušek, RNDr. Pintr, Ph.D. Pravidelně se účastnilo 6 studentů z 1. až 2. ročníku SŠ a 9. ročníku základních škol. Na prvním workshopu se studenti seznámili s vědeckým pracovištěm a a jednotlivými výzkumy, které tu probíhají. Další workshopy byly tematicky zaměřené a věnovaly se světlu a základním principům optiky, vlnové optice a interferenci, světlovodům, různým typům laserů, holografii a technickým principům dalekohledů a mikroskopů. Žáci sestavovali vláknový senzor a pulzní laser, manipulovali s optickým svazkem, zaznamenávali holografické elementy, mřížky a 3D objekty a pracovali s laserovou stavebnicí.

Portfolio budoucího medika

Program probíhal většinou ve čtyřhodinových workshopech v laboratoři iQLandie pod vedením RNDr. Lenky Kozlovské a RNDr. Rysové z TU v Liberci. Tématy jednotlivých setkání byly nervová soustava, srdce, sluchové ústrojí, izolace DNA, dědičné choroby a mikroskopie dědičných preparátů. Každý workshop měl charakter laboratorních cvičení a studenti si zpracovávali výstupy formou laboratorních protokolů. Celkem se zúčastnilo 12 studentů.

Portfolio budoucího architekta

Jednou měsíčně se setkávali na svých mítincích zájemci o studium architektury, které vedl Ing. Václav Hájek, samostatný architekt. Seznámil žáky se základními požadavky na studium architektury, se zajímavými architektonickými díly v našem okolí a současnými trendy v moderní architektuře. Naučil je rýsovat půdorysy, pracovat s měřítky a metrem a navrhovat skicy. Ve druhé části vymýšleli studenti finální projekt a postupně ho zpracovávali od základního návrhu až k finalizaci na posledním workshopu. Projekt spočíval ve vytvoření intimní zóny pro studenty turnovského gymnázia na chodbě ve druhém poschodí. V současnosti je "buňka" již plně využívána studenty a slouží svému účelu. Celkem se zúčastnilo 6 žáků.

Portfolio budoucího přírodovědce

Celý program se odehrával v laboratoři a dílnách iQLandie v Liberci, kam žáci dojížděli jednou měsíčně na čtyři až pět hodin. Pod vedením RNDr. Kozlovské, RNDr. Rysové a Mgr. Havlíčka se věnovali následujícím tématům: mikroskop a lupa, mikroskopie preparátů, mikroskopie částí živočichů, domácí hasičák, chromatografie na křídě, galvanické články, rostlinný chameleón, jodometrie vitamínu C, enzym katalýza a srdce. Výstupem z každého workshopu byly laboratorní protokoly. Žáci se naučili pracovat v laboratoři a získali praktické návyky v pozorování, vyhodnocování a rešeršování nových kompetencí. Celková účast: 8 žáků

Portfolio pro nerozhodnuté

Portfolio pro nerozhodnuté probíhalo čtyřikrát v iQLandii a jednou v DP Worku v Bakově nad Jizerou, kde se žáci seznámili s automobilovým průmyslem. Sestavovali motorek klimatizační jednotky a seznámili se s pracovním návodem, kusovníkem, balicím předpisem, expedičním lístkem apod. Další workshop byl věnován astronomii a výstupem byla konstrukce raket na vodní pohon, jejich natlakování a soutěž v doletu. Dále se žáci seznámili s 3D tiskem a modelovali visačky a přívěsky v programu Tinker CAD a tiskli v programu Cura na tiskárnách Ultimaker. Seznámili se i s nanotechnologiemi a poznávali optické vlastnosti materiálů, zkoušeli několik možností tvorby nanovláken. Poslední workshop byl věnován robotice, a to konstrukci a programování robotů z Lega Mindstorms a Fischertechnik. Vymýšleli pohyblivé úchytné rameno s čidlem rozeznávajícím barvy. Lektory byli Mgr. Desenský, Mgr. Saal a vedoucí odborného výcviku Toman. Celkem se zúčastnilo 10 žáků.

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz