t-centrum projekt

Otvíráme dveře do světa vědy – Multimédia


Vzdělávací program učený pro nadané a pro vědu zapálené studenty 1.–3. ročníků středních škol.

 • Rozsah programu: 2 intenzivní víkendové workshopy (pátek–neděle, 4–5 hodin denně, 1 víkend v dubnu 2016, 1 víkend v říjnu 2016)
 • Cena: ZDARMA (studenti si hradí pouze individuální náklady na dopravu do Liberce)
 • Místo konání: Technická univerzita Liberec (Voroněžská 13)
 • Aktuální termíny:
  • 22. 4. 2016 (14.00-18.00 hod.)
  • 23. 4. 2016 (9.00–14.00 hod.)
  • 24. 4. 2016 (10.00–14.00 hod.)
  • termín podzimního víkendu bude upřesněn později
 • Organizace:
  • studenti z Turnova – 22. 4. sraz ve 13.00 hod., 23. 4. sraz v 7.20 hod., 24. 4. sraz v 8.25 hod. před hlavním vchodem vlakového nádraží v Turnově
  • ostatní studenti – 22. 4. sraz ve 13.55 hod., 23. 4. sraz v 8.55 hod., 24. 4. sraz v 9.55 hod. před hlavním vchodem Technické univerzity, Voroněžská 13, Liberec
  • s sebou finanční hotovost na jízdné do Liberce a zpět, svačinu na celý den
 • Kontaktní osoba, přihlášky: Pavla Stará, e-mail: stara@vctu.cz, tel.: 734 570 273

PŘIHLÁSIT SE DO PROGRAMU


Obsah

Počítačová grafika

Studenti získají základní i pokročilé znalosti a dovednosti při práci s grafickým editorem Adobe Photoshop. Dále se budou věnovat úpravě a vzniku vektorové grafiky (Adobe Illustrator). Pochopí teoretické souvislosti a spojitosti při editaci a kompletaci grafických dat a rozdílnost mezi bitmapovou a vektorovou grafikou.

Audio

Workshop zaměřený na nahrávání a zpracování zvuku. Studenti se seznámí s jednotlivými komponenty nahrávacího řetězce, editací či exportními formáty zvuku. Budou mít možnost si vyzkoušet VST Instrumenty zapouzdřené v profesionálním DAW Cubase. V kurzu studenti získají prostor si sami reálně nahrát a produkovat za odborného dohledu a pomoci lektorů vlastní zvukový doprovod k videu či samostatnou píseň. Budou moci sami porovnat rozdíly zvuku a práce s reálnými syntezátory a s jejich virtuálními klony. Dále si vyzkouší vlastní mix zvukových stop a finální zvukový i datový mastering. Budou mít možnost vyzkoušet různé druhy mikrofonů s různými směrovými charakteristikami.

Video a animace

Workshop zaměřený na natáčení a úpravu videa a základy animačních technik. Studenti si vyzkouší také různé animační triky (např. natáčení na GreenScreen a následné klíčování objektů). Seznámí se s profesionální videotechnikou a vlastní natočený materiál budou pak následně editovat, provádět barevné a tonální korekce a exportovat do vhodného výstupního formátu (v Adobe Premiere). Pro trikové ukázky bude použit animační program Adobe After Effects.

Výstupním produktem celého programu bude krátký videospot, který studenti sami vytvoří (včetně scénáře a námětu). Ve videospotu studenti zúročí své nově získané zkušenosti při zpracování grafickým, audio a video dat.

Lektoři

 • Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Skrbek, Ph.D. (odborný garant programu)

Projekt je financován z dotace MŠMT, dotačního programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016", č.j. MSMT - 29 229/2015-4.


Otvíráme dveře do světa vědy – Světlo – fenomén současnosti

Vzdělávací program učený pro nadané a pro vědu zapálené studenty 1.–3. ročníků středních škol.

 • Rozsah programu: 6 workshopů v délce 3–4 hodiny (3 setkání v období duben–květen 2016, 3 setkání v období říjen–listopad 2016)
 • Cena: ZDARMA
 • Místo konání: Výzkumné centrum TOPTEC Turnov (areál Dioptry v Sobotecké ulici)
 • Aktuální termíny:
  • 27. 4. 2016 (14.00-17.30 hod.)
  • 11. 5. 2016 (14.00–17.30 hod.)
  • 25. 5. 2016 (14.00–17.30 hod.)
  • termíny podzimních 3 setkání budou upřesněny později
 • Organizace:
  • sraz vždy v 13.50 hod. před bránou areálu Dioptry Turnov, Sobotecká 1660 (naproti Penny Marketu)
 • Kontaktní osoba, přihlášky: Pavla Stará, e-mail: stara@vctu.cz, tel.: 734 570 273

PŘIHLÁSIT SE DO PROGRAMU


Obsah

Po stopách optiky

Lidé jsou světlem fascinováni již od pradávných časů a jeho zkoumáním se zaobírají až dodnes. První workshop si klade za cíl seznámit studenty se základními vlastnostmi světla. Představí pohled na světlo a jeho vnímání v různých historických obdobích počínaje antikou. Společně s průkopníky středověké a novověké optiky (např. Alhazen, Descart, Newton a spousta dalších) budou na základě experimentů objevovat základní vlastnosti světla jako jeho přímočaré šíření (camera obscura), lom a odraz (Snellův zákon), barvené složení (rozklad hranolem), polarizace až po velký rozpor mezi korpuskulární a vlnovou teorií v 19. století. Na základě Youngova experimentu či difrakce budou demonstrovány vlnové vlastnosti světla a snahou bude vysvětlit principy vlnové optiky, především interference. Vše bude završeno zjednodušeným pohledem na světlo optikou moderní fyziky jako relativita či kvantová fyzika.

Manipulace se světlem

Druhý workshop bude zaměřen na využití optických elementů pro zobrazování a na světlovody. Výchozím bodem bude nejjednodušší zobrazovací prvek – dírková komora. Dále bude ukázáno, jak lze zobrazovat pomocí skleněných elementů. Na základě experimentů bude odvozena zobrazovací rovnice čočky. Budou diskutovány vady zobrazení na příkladu zobrazení u jednočočkového systému. Z toho vyplyne potřebnost komplexnějších soustav či asférických elementů. Jiným běžně používaným prvkem pro zobrazování je zrcadlo, ale zobrazovat lze i pomocí difraktivních elementů, což bude otestováno pomocí tzv. Fresnelovy čočky. Druhá část workshopu bude zaměřena na vedení světla a především optická vlákna. Nejprve bude proveden experiment, kdy optický svazek bude „uvězněn“ proudem vody. Tento světlovodný jev pak bude vysvětlen na principu úplného odrazu světla, jehož mezní úhel bude experimentálně nalezen. Tato sekce bude završena ukázkou optických vláken a sestavením jednoduchého vláknového senzoru.

Laser – fenomenální zdroj světla

Vynález laseru je jeden z největších milníků minulého století. V pořadí třetí workshop se bude nejprve věnovat bezpečnosti práce s laserem. Dále se změří na princip, využití, typy a konstrukci laserů. Konstrukci i seřízení laseru si budou moci studenti sami vyzkoušet na Nd3+:YAG laserové stavebnici. V prvním kroku sestaví kontinuální laser emitující záření na 1064 nm, jehož přítomnost ověří pomocí scintilační desky. V druhém kroku sestaví laser pracující na druhé harmonické frekvenci s výstupním svazkem 532 nm. Budou diskutovány pojmy jako prahový proud, inverzní populace, atd. Laser je výjimečný kvůli vlastnostem emitovaného svazku, jako jsou např. malá rozbíhavost, monochromatičnost či jeho koherence. Všechny tyto vlastnosti budou experimentálně proměřeny a zkoumány pomocí moderních přístrojů a přístupů. Na závěr budou studenti sestavovat pulzní laser, jehož pulzy změří pomocí citlivé fotodiody připojené na osciloskop.

Lektoři

 • Ing. Petr Vojtíšek
 • Ing. Pavel Psota
 • Ing. Vít Lédl, Ph.D. (odborný garant programu)

Projekt je financován z dotace MŠMT, dotačního programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016", č.j. MSMT - 29 229/2015-4.


Otvíráme dveře do světa vědy - Nanotechnologie, kybernetika, robotika, vesmír

Vzdělávací program učený pro nadané a pro vědu zapálené žáky 8. a 9. tříd základní školy.

 • Rozsah programu: 6 workshopů v délce 3–4 hodiny (3 setkání v období duben–květen 2016, 3 setkání v období říjen–listopad 2016)
 • Cena: ZDARMA (žáci si hradí pouze individuální náklady na dopravu do Liberce a zpět)
 • Místo konání: Science centrum iQLANDIA Liberec
 • Aktuální termíny:
  • 21. 4. 2016 (14.00-17.00 hod.)
  • 28. 4. 2016 (14.00–17.00 hod.)
  • 15. 5. 2016 (10.00–14.00 hod.)
  • termíny podzimních 3 setkání budou upřesněny později
 • Organizace:
  • žáci z Turnova - 21. a 28. 4. sraz ve 13.00 hod. před turnovským vlakovým nádražím, 15. 5. sraz v 8.30 hod. před turnovským vlakovým nádražím
  • ostatní žáci - 21. a 28. 4. sraz v 13.55 hod. před hlavním vchodem iQLANDIE, 15. 5. sraz v 9.45 hod. před hlavním vchodem do iQLANDIE
  • s sebou finanční hotovost na jízdné do Liberce a zpět, svačinu
 • Kontaktní osoba, přihlášky: Pavla Stará, e-mail: stara@vctu.cz, tel.: 734 570 273

PŘIHLÁSIT SE DO PROGRAMU


Obsah

Nanotechnologie a svět pod mikroskopem

Digitální mikroskopie

Pozorování USB mikroskopem, výroba mikroskopu z mobilu. Výroba stojánku na mobilní telefon s přidanou spojnou čočkou pro pozorování malých předmětů (rýhy na mincích, struktura pletenin a tkanin, listů (např. cibule), zkoumání jednoduchých živočichů (buchanky) a hmyzu.

Profesionální mikroskopie

 • Pozorování připravených preparátů pod profesionálním mikroskopem, práce s pracovním listem, hádání vzorků bez popisků. Příprava profesionálních preparátů pro pozorování věcí kolem nás (např. kapka vody z kaluže, vzorek vody z Jizery, Liberecké přehrady, lidský vlas, zvířecí srst, umělá krev apod…), barvení vzorků, pořizování fotodokumentace, digitální práce s fotografiemi z mikroskopu – pomocí software na tabletu měření vzdáleností a vyhodnocování snímků. Zkoumání vzorků pomocí profesionální stereolupy.

Výzkum na TUL a moderní technologie

 • Představení práce výzkumných pracovníků na TUL, představení expozice TUL, samostatná práce s exponáty = řešení badatelských úloh v pracovních listech. Demonstrace Meissnerova efektu, demonstrace supravodivosti a kvantové levitace, a principu vysokorychlostního supravodivého vlaku, přenos zvuku pomocí světelného paprsku, výroba aparatury na měření tloušťky lidského vlasu pomocí difrakce laseru, znázornění zvuku pomocí hořícího plynu.

Nanomateriály a jejich využití

 • Praktické ukázky a demonstrace jevů z nanosvěta. Žáci si sami vyrobí nanovlákennou vrstvu na přístroji Nanospinner, demonstrace principu průmyslové výroby nanovláken technologií Nanospider, možnosti využití nanovláken, Názorné demonstrace vlastností nanomateriálů a jejich využití v běžném životě i vědě. Efekt lotosového květu, reakční povrch, vlastnosti nano-železa, ferrofluid v silném magnetickém poli.

Výstupy a jejich využití

Žáci se naučí, jako pozorovat svět kolem sebe jinak, než pouhým zrakem. Získají zkušenosti a osvojí si dovednosti v přípravě vlastních vzorků a práce s mikroskopem. Seznámí se s moderními technologiemi a nanomateriály, což je silný motivační prvek pro studium přírodovědných oborů v budoucnosti, kde je silný nedostatek absolventů.

Lektoři

 • Mgr. Petr Desenský – učitel matematiky a fyziky pro základní a střední školy. Věnuje se popularizaci přírodních věd v SC iQPARK a iQLANDIA přes pět let. V současné době působí jako vedoucí metodik v SC iQLANDIA, kde se věnuje vývoji a výzkumu didaktických pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů a interaktivních exponátů.

 • Mgr. Petr Jelínek - absolvent vysoké školy chemicko-technologické, student post graduálního studia. Zaměřen na anorganickou a organickou chemie. Přes rok pracuje s dětmi v SC iQLANDIA kde se úspěšně věnuje popularizaci přírodních věd a podílí se na vývoji a výzkumu nových programů pro žáky základních a středních škol.

Vesmírný workshop

 • Vesmír a sluneční soustava - samostatné řešení problémových úloh na interaktivních exponátech, vyplnění pracovního listu. Základy práce ve freeware programech Stellárium a Celestia na noteboocích, řešení jednoduchých úloh z astronomie

 • Výroba rakety na vodní pohon
 • Pozorování vesmíru na živo a pomocí mobilního softwaru pro tablety
 • Denní pozorování Slunce ve spolupráci s klubem astronomů Liberecka a hvězdárny Turnov

 • Speciální projekce v planetáriu
 • Projekce vzdělávacího autorského fulldome pořadu a planetě Zemi v planetáriu v iQLANDII s kombinací pokusů popisujících základní astrofyzikální jevy, živě komentovaná prohlídka aktuální noční oblohy se základy hvězdné orientace. Práce s moderním, dostupným softwarem – pohyb hvězd, hvězdná orientace apod.

Výstupy a jejich využití

Vesmírný workshop seznámí žáky s vesmírnými tělesy z blízkého vesmíru, jejich vzájemnou polohou a soustavností. Na praktických aktivitách budou žákům přiblíženy poměry velikostí planet pomocí moderních softwarových aplikací či vlastnoručně vyrobených modelech. Workshop doplňuje vesmírná navigace a základy pozorování kosmu. Téma vesmíru vede ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory.

Lektoři

 • Bc. Luděk Grabec – Absolvent FP TUL v oboru geografie. V současné době pracuje jako odborný lektor v science centru iQLANDIA a jako lektor planetária, kde vede, vymýšlí a programuje nové pořady v planetárium pro školy i veřejnost.

 • Pavel Saal - vědecký multigénius, popularizátor a demonstrátor. Přes čtyři roky popularizuje fyziku při práci odborného lektora v science centru iQLANDIA. Vede programy pro školní skupiny a veřejnost a podílí se na jejich přípravě.

Robotika, kybernetika a řízené systémy

 • Stavba robotů lego mindstorm ve skupinách. Zapojování interaktivních čidel a pohonných jednotek. Základy programování robotů, naprogramování jednoduchého programu na notebooku pro robota a odzkoušení jeho funkčnosti.

 • Soutěž s roboty - ovládání vlastních robotů, plnění soutěžních úkolů, olympiáda robotů.
  Moderní trendy v technice – praktické ukázky práce robotického ramene, tisk na 3D tiskárně

Výstupy a jejich využití

Žáci se seznámí se základními principy programování a získají nové poznatky z oblasti informačních technologií. Během aktivit si žáci prověří manuální zručnost stejně jako prostorovou představivost, týmovou práci a řízení projektového záměru. Využití tématu interaktivních robotů má silný motivační efekt pro studium IT oborů, které se řadí mezi ty nejprogresivnější v dnešní době.

Lektoři

 • Jaroslav Králíček - Odborný lektor v science centru iQLANDIA. Vede programy pro školní skupiny a veřejnost a podílí se na jejich přípravě. V oboru má dvouroční praxi.

 • Martin Novák – Odborný lektor v science centru iQLANDIA. Vede programy pro školní skupiny a veřejnost a podílí se na jejich přípravě. V oboru má dvouroční praxi.


Projekt je financován z dotace MŠMT, dotačního programu "Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016", č.j. MSMT - 29 229/2015-4.


Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz