mateřské školky

Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Ve výuce matematiky v Jižní Koreji, Singapuru a třeba v USA se v současné době stále víc využívají jako žákovské pomůcky magnetické stavebnice. Také v Česku jejich obliba roste, avšak jsou většinou používány pouze jako hračky. Málo se ví, že jejich tvůrci do nich vložili velký didaktický potenciál, který budeme na akci společně objevovat. Ukážeme si, že manipulativní činnosti s nimi jsou na všech stupních škol plnohodnotnou metodou získávání nových poznatků v geometrii.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Součástí semináře budou následující témata:

 • Představení magnetických stavebnic Geomag a Magformers
  • Tvořím různé obrázky
  • Vyplňuji obrázek pomocí tvarů
  • Hledám a pojmenovávám tvary – čtverec, trojúhelník a kruh
  • Doplňuji souměrný obrázek
  • Hledám, tvořím, pojmenovávám geometrické tvary v rovině
  • Tvořím stavby
  • Vím, co jsou obrázky, a co jsou opravdové věci (stavby), dokážu je vytvořit
  • Hraju si se stavebnicí
  • n-úhelníky, jejich klasifikace a vlastnosti
  • Kruh a jeho části
  • Měření úhlu
  • Pokrývání roviny
  • Symetrie v rovině
  • Krychle a její sítě
  • Hranol, jehlan, kužel, válec, koule
  • Složené prostorové útvary
 • Další možnosti stavebnice Magformers
  • Práce s didaktickými pomůckami – publikacemi


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.


Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

1. modul - Úvod do problematiky, podmínky vzdělávání

Věra Motyčková (6 hodin)

 • Úvod do problematiky
  • Historie
  • Vývoj předškolního vzdělávání
  • Jiné zkušenosti
  • Právní předpisy a vyhlášky
 • Podmínky vzdělávání (personální, organizační, finanční, hygienické, ...)

2. modul - Psychofyzický vývoj dětí, spolupráce s rodiči

Mgr. Hana Drahoňovská (6 hodin)

 • Psychofyzický vývoj dětí mladších 3 let
  • Zákonitosti vývoje dětí raného věku
  • Rozdílnost v potřebách raného a předškolního věku dětí
  • Specifika dvouletých dětí v MŠ
  • Proces socializace v raném dětství
 • Spolupráce s rodiči
  • Charakter a potřeby současné rodiny
  • Výchovné styly v rodině a jejich vliv na proces rozvoje osobnosti dítěte
  • Pravidla pro budování vztahu MŠ s rodiči
  • Zásady efektivní komunikace učitele s rodiči
  • Formy spolupráce a předávání informací
  • Adaptační proces dvouletých dětí v MŠ

3. modul - Metody a formy vzdělávání

Mgr. Hana Drahoňovská (6 hodin)

 • Sladění činnosti ve věkově heterogenní skupině s dvouletými dětmi
 • Základní pravidla pro respektování rozvoje osobnosti dvouletých dětí při plánování výchovy
 • Obsah vzdělávání dvouletých dětí (analogie RVP PV v klíčových experimentech)
 • Pomůcky a materiály vhodné pro děti mladší tří let
 • Aplikace obsahu vzdělávání do metod a forem specifických pro raný věk dítěte

4. modul - Praktická část

Věra Motyčková (6 hodin)

 • Úvod
 • Jak na to
 • Kritéria hodnocení
 • Ukázky (harmonogram, integrovaný blok, řízené činnosti, ...)


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.


Kreslíme a modelujeme v MŠ

Kreslení a modelování mohou výraznou měrou rozvíjet předmatematické představy dětí předškolního věku. Rozvíjení prostorové představivosti je pak zásadní pro rozvíjení geometrické představivosti.

Co se naučíte, jak kurz probíhá

Podrobně se seznámíme s materiálem "Tvořivá geometrie 5 – Jak malé děti kreslí a modelují prostor", který bude účastníkům programu nabídnut.

Součástí semináře budou následující témata:

 • zamyšlení nad charakteristickými znaky dětské kresby
 • psychologický a geometrický pohled na kresbu
 • základy perspektivního kreslení (porozumění dětskému způsobu zobrazování)
 • z historie modelování
 • děti modelují a kreslí prostor z představy (práce s modelínou)
 • modelování pomocí Magformers

AKTUÁLNÍ TERMÍNY


Napište nám svůj dotaz či přání, odpovíme obratem

V textu dotazu prosím přesně specifikujte, kterého kurzu či aktivity se Váš dotaz týká. Urychlíte tím odpověď a předejdete zbytečným nedorozuměním.


Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky v mateřské škole

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Je zaměřen na aktuální problematiku v oblasti čtenářské pregramotnosti, včetně rozvoje grafomotoriky, pozorného naslouchání nebo motivace dětí předškolního věku při práci s literárním textem. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Individualizace vzdělávání v předškolním věku

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Problematika individualizace vzdělávání je v současnosti velmi aktuální, kurz je zaměřen na význam včasné individuální péče u předškoláků. Co Vám kurz nabízí? Přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Rozvoj matematické pregramotnosti v mateřské škole

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme akreditovaný kurz, který zcela splňuje podmínky výzvy. Účastníkům přináší možnost prohloubení didakticko-matematických znalostí a dovedností s důrazem na jejich aplikaci při každodenní činnosti v MŠ. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Výzva MŠMT Šablony pro MŠ nabízí mateřským školám možnost získat prostředky na další osobnostně-sociální rozvoj pedagogů. Nabízíme vzdělávací program, který splňuje všechna kritéria výzvy. Je rozdělen na 5 hlavních částí: sebereflexe, kooperace, komunikační dovednosti, řešení problému a prevence syndromu vyhoření. Odhalte, co vás na kurzu čeká, přečtěte si více informací.

Zjistěte více o kurzu

Proč dítě zlobí

Seminář si klade za cíl seznámit pedagogy předškolního vzdělávání s příčinami problémů v chování školkových dětí.

 • Co znamená slovo "zlobit"?
 • Dítě jako individualita
 • Různé příčiny problémů v chování dítěte:
  • vliv rodinné výchovy
  • citové strádání dítěte a zásady citového uspokojení
  • vliv školního a mimoškolního prostředí
  • vliv životosprávy na chování dítěte
  • příčiny a projevy lehké mozkové dysfunkce, ADHD – orientační test
  • adaptační obtíže a jejich projevy
 • Jak předcházet výchovným problémům:
  • informovanost rodičů a pedagogů
  • ochota respektovat nové vědecké poznatky
  • vyrovnaná osobnost vychovatele s objektivním vnímáním dítěte

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Tvořivá dílna: Pedig

Zkrácená neakreditovaná varianta kurzu Práce s pedigem zaměřená výhradně na vlastní tvorbu výrobků z pedigu.

Během tvůrčí dílny se naučíte vyrábět z pedigu několik zajímavých předmětů:

 • rybička
 • sluníčko
 • ptáček – andělíček
 • klec pro ptáčka
 • motýlek
 • stromeček
 • košíček


 • Rozsah: 4 vyučovací hodiny
 • Typ: neakreditovaný prakticky orientovaný workshop
 • Lektor: Jana Chocholoušová

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

Celostní přístup k řešení lehkých mozkových dysfunkcí aneb co víme a nevíme o ADHD

Cílem tohoto semináře, který je určen především pro učitele mateřských a základních škol a speciální pedagogy, je seznámení s posledními poznatky o příčinách vzniku lehkých mozkových dysfunkcí se zaměřením na syndrom ADHD. Věnovat se budeme následujícím tématům:

 • Vymezení termínu Lehká mozková dysfunkce, ADHD, ADD, ADH
 • Nástin příčin ADHD z hlediska morfologického, neuroanatomického, neurofyziologického a psychosociálního
 • Primární a sekundární prevence vzniku LMD, význam prekoncepční péče
 • Predikce vzniku LMD dle odchylek v pohybovém vývoji v prvním roce života dítětě
 • Možnosti reedukace LMD z hlediska příčin vzniku (Kleplová, Míka, Sindelárová, Biebl, Bubeníčková)


 • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
 • Typ: neakreditovaný seminář
 • Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová
 • Cena: 750 Kč
 • Aktuální termíny:

Vzdělávací centrum Turnov
obecně prospěšná společnost

Jana Palacha 804
511 01 Turnov
mapa

telefon: 604 988 480
e-mail: info@vctu.cz
web: www.vctu.czVZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. - idatabaze.czVzdělávací zařízení, agentury, kurzy - idatabaze.cz