Skip to main content
JIŽ 14 LET S VÁMI VE SVĚTĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Mimořádně nadané dítě

Intelektovému rozvoji se v současné době věnuje méně pozornosti, nicméně právě předškolní věk je z hlediska fyziologie mozku přímo stvořený pro cílený rozvoj rozumových funkcí. Kurz je připraven se záměrem podpořit vytváření příznivých podmínek k integraci žáků mimořádně nadaných v běžných mateřských školách v souvislosti s trendem školní integrace a v souladu se současnými standardy národního kurikula základních škol v ČR.

Každý pedagog v MŠ se snaží vyrovnat s měnícími se nároky na kvalitu výuky v souvislosti s kurikulární reformou představovanou především nově zavedenými rámcovými vzdělávacími programy. V souladu s RVP PV bude učitelům MŠ představen systém práce s nadanými dětmi, možnost rozvíjení rozumových schopností nenásilnou formou představením nejnovějších her, pomůcek a metodických pracovních listů pro výuku. Učitelé se naučí tyto pomůcky prakticky využívat, adaptovat a vytvářet si materiály vlastní.


  • Rozsah: 6 vyučovacích hodin
  • Typ: neakreditovaný program
  • Lektor: PhDr. Jitka Fořtíková

AKTUÁLNÍ TERMÍNY